Artikel 1. Definities


1.1 Media Service Utrecht B.V.:
de partij die advertentieruimte, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk, hetzij in de
buitendienst, verkoopt ten behoeve van publicatie op internet.


1.2 Contractant:
degene die met Media Service Utrecht B.V. een overeenkomst heeft gesloten tot het
plaatsen van een advertentie op de internetsite die is afgesloten hetzij telefonisch, hetzij
schriftelijk, hetzij in de buitendienst,


1.3 Overeenkomst:
de afspraken inzake een advertentie, die zijn vastgelegd in, hetzij telefonisch, hetzij
schriftelijk, hetzij in de buitendienst ter zake van een door Media Service Utrecht B.V. te
plaatsen advertentie met de specificaties zoals omschreven in de overeenkomst.


1.4 De telefonische opdrachtbevestiging wordt met toestemming van contractant
opgenomen (voice-log).


Artikel 2. Algemeen


2.1 Alle offertes / overeenkomsten vinden plaats onder toepasselijkheidsverklaring van
deze Algemene Voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus
tot stand gekomen overeenkomst.


2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien en voor zo ver
deze schriftelijk tussen Media Service Utrecht B.V. en contractant zijn overeengekomen.


2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk
tussen Media Service Utrecht B.V. en adverteerder zijn overeengekomen.

Artikel 3. Overeenkomst


3.1 De overeengekomen vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders uitdrukkelijk is
aangegeven.


3.2 De overeenkomsten moeten steeds als één geheel worden beschouwd.


3.3 Alle in de opdrachtbevestiging opgenomen opgaven hebben slechts een indicatieve
betekenis, aan deze bescheiden kunnen door de contractant geen rechten worden
ontleend. Deze bescheiden zijn derhalve niet bindend voor Media Service Utrecht B.V.
Voornoemde bescheiden blijven eigendom van Media Service Utrecht B.V.


Artikel 4. Inhoud van de Advertentie


4.1 Media Service Utrecht B.V. behoudt zich het recht voor een advertentie te weigeren,
niet meer te plaatsen, dan wel dusdanige maatregelen te treffen dat plaatsing ongedaan
wordt gemaakt.


4.2 Contractant staat er voor in dat er op geen enkele wijze inbreuk wordt gemaakt op
rechten van derden door publicatie of openbaring van de advertentie en dat deze in
overeenstemming is met de Nederlandse Code voor het Reclamewezen en aanverwante
regelgeving.


4.3 Contractant is jegens Media Service Utrecht B.V. aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit enige inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten in verband met de in
zijn opdracht gepubliceerde of openbaar gemaakte advertentie en zal
Media Service Utrecht B.V. vrijwaren voor alle aanspraken en schadevorderingen van
derden ter zake van dergelijke inbreuk.


Artikel 5. Uitvoering


5.1 Media Service Utrecht B.V. plaatst de advertentie en wijzigingen daarvan op de
overeengekomen wijze op de internetsite zoals omschreven/besproken, hetzij telefonisch,
hetzij schriftelijk, hetzij in de buitendienst, in de bevestiging.

5.2 `Media Service Utrecht B.V. bepaalt de wijze waarop de internetsite zoals omschreven
in de offerte wordt uitgegeven. Contractant kan geen rechten ontlenen aan de
vormgeving, de pagina- en rubriekindeling van de internetsite of aan de plaats van de
advertentie in de internetsite zoals omschreven in de offerte.


5.3 Media Service Utrecht B.V. kan niet instaan voor de kleurstelling, het formaat en de
lay-out van een ten behoeve van contractant geplaatste advertentie in de internetsite
zoals omschreven in de offerte


5.4 Media Service Utrecht B.V. kan de beschikbaarheid van de internetsite zoals
omschreven in de offerte waarin de advertentie is geplaatst niet te allen tijde garanderen.


5.5 Media Service Utrecht B.V. is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst door
derden te laten verrichten.


Artikel 6. Datum van plaatsing


6.1 Een overeengekomen datum van plaatsing is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige plaatsing dient de contractant
Media Service Utrecht B.V. schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te
geven om alsnog te plaatsen.


Artikel 7. Opdrachtbevestigingen


7.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat
Media Service Utrecht B.V. de door de contractant gegeven opdracht schriftelijk heeft
aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd in een schriftelijk of telefonische
opdrachtbevestiging.


7.2 De contractant heeft het recht om binnen 8 dagen nadat met
Media Service Utrecht B.V. de telefonische overeenkomst bevestigd is, wijzigingen aan te
brengen in de overeenkomst of de overeenkomst te ontbinden.

7.3 De in Artikel 7.2 genoemde wijziging of ontbinding van de overeenkomst dient per
aangetekend schrijven geschieden. Ontbinding van de overeenkomst binnen de termijn
van 8 dagen geschiedt geheel kosteloos. Indien wijziging van de overeenkomst zoals door
de contractant gewenst volgens de door Media Service Utrecht B.V. gebruikte prijslijsten
een prijsverhoging met zich meebrengt, is Media Service Utrecht B.V. gerechtigd de prijs
dienovereenkomstig te wijzigen.


Artikel 8. Schade


8.1 Indien op verzoek van de contractant een derde bij de uitvoering van de
overeenkomst wordt betrokken, is Media Service Utrecht B.V. niet aansprakelijk voor
schade als gevolg van niet of onvoldoende presteren van die derde.


8.2 Indien ten gevolge van handelingen of nalaten van de in artikel 8.1 bedoelde derden
Media Service Utrecht B.V. schade lijdt, dan is de contractant te allen tijde gehouden
Media Service Utrecht B.V. deze schade te vergoeden. Voor eventuele aanspraken van
derden vrijwaart de contractant Media Service Utrecht B.V. in voorkomende gevallen
volledig.


8.3 Media Service Utrecht B.V. is met name niet aansprakelijk voor schade die verband
houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, blokkeringen van toegang tot, de site
of het Internet bij Media Service Utrecht B.V. of derden, en handelingen van andere
klanten of Internetgebruikers.


Artikel 9. Wijzigingen in plaatsingen


9.1 Media Service Utrecht B.V. is bevoegd een plaatsing te verrichten die afwijkt van de in
de overeenkomst omschreven zaken voor wat betreft de kleur, de prijs, de kwaliteit en de
kwantiteit. Indien Media Service Utrecht B.V. van deze mogelijkheid gebruik maakt en een
plaatsing levert die wezenlijk van de overeengekomen plaatsing afwijkt, en de contractant
zich hier niet mee kan verenigen, dan dient contractant binnen acht dagen na plaatsing
schriftelijk aan te geven hoe de plaatsing door Media Service Utrecht B.V. dient te worden
gewijzigd binnen het overeengekomen, en een redelijke termijn te bevatten waarbinnen
de wijziging van deze (her)plaatsing dient te geschieden.

9.2 Indien een overeenkomst tot plaatsing van een reclame-uiting tot stand is gekomen
ten behoeve van een bepaalde internetsite en deze site om welke reden dan ook niet
wordt gerealiseerd, heeft Media Service Utrecht B.V. het recht de overeenkomst te
ontbinden, zonder dat er in dat geval van enige schadeplichtigheid sprake is.


9.3 De contractant heeft het recht om een in de overeenkomst overeengekomen aantal
wijzigingen door te voeren in de geplaatste vermelding of advertentie. Deze wijzigingen
dienen Media Service Utrecht B.V. per post, hetzij per email, toegezonden te worden, en
qua omvang, kwaliteit en kwantiteit binnen het in de overeenkomst overeengekomen te
passen. Media Service Utrecht B.V. zal zich inspannen deze wijzigingen door te voeren.
Echter behoudt Media Service Utrecht B.V. zich het recht voor om de wijzigingen zoals door
contractant aangeleverd niet door te voeren, om welke reden dan ook. De contractant zal
bij zulks schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het feit dat de door contractant
aangeleverde wijzigingen niet geplaatst zullen worden, waarbij de eerdere plaatsing
gehandhaafd zal blijven, zonder dat er in Media Service Utrecht B.V. geval van enige
schadeplichtigheid sprake is.


9.4 Indien de overeenkomst geen melding maakt van een aantal door te voeren
wijzigingen in het geplaatste, dan is er geen mogelijkheid tot wijziging van het geplaatste
zoals bedoeld onder artikel 9.1 tenzij Media Service Utrecht B.V. hier schriftelijk
toestemming toe heeft verleend.


9.5 Er dient door de contractant naast de toegezonden wijzigingen ook beschreven te zijn
een voor Media Service Utrecht B.V. redelijke termijn waarbinnen deze wijzigingen
doorgevoerd dienen te zijn.


Artikel 10. Gebreken en reclames


10.1 De contractant dient geplaatste advertenties of vermeldingen terstond na plaatsing –
of zo spoedig als daarna mogelijk is – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de contractant
na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, onder meer:
-of de plaatsing van gegevens juist is uitgevoerd.

10.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de koper deze
binnen 8 dagen na plaatsing van de gegevens schriftelijk aan Media Service Utrecht B.V. te
melden. De schriftelijke melding van gebreken dient te vermelden de datum en het tijdstip
waarop het gebrek is geconstateerd, de internetsite waarin het gebrek is geconstateerd,
de aard van de gebreken en dient een redelijke termijn te bevatten waarbinnen het
gebrek door Media Service Utrecht B.V. dient te worden opgelost.


10.3 Worden niet zichtbare gebreken geconstateerd dan dient contractant binnen 8 dagen
na ontdekking schriftelijk deze gebreken te melden aan Media Service Utrecht B.V. De
schriftelijke melding dient aan dezelfde eisen te voldoen als in artikel 10.2 wordt vermeld.


10.4 Na het verstrijken van de termijnen onder 10.1 wordt de geleverde prestatie geacht
te zijn goedgekeurd en geaccepteerd of conform geleverd, en heeft het gevolg dat er
geen beroep kan worden gedaan op wanprestatie.


Artikel 11. Klachten


11.1 Media Service Utrecht B.V. spant zich in klachten omtrent de diensten van
Media Service Utrecht B.V. zo goed mogelijk te behandelen. Media Service Utrecht B.V. is
niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.


11.2 Telefoongesprekken ter verificatie van de binnengekomen opdracht / bevestiging
worden standaard opgenomen.


11.3 Het indienen van een klacht, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch, laat de overige
plichten van de klant onverlet.


Artikel 12. Prijsverhoging


12.1 Indien Media Service Utrecht B.V. met de contractant een bepaalde prijs
overeenkomt, is Media Service Utrecht B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de
prijs. Media Service Utrecht B.V. is gerechtigd om prijsverhogingen in de grondstoffen,
arbeidskosten en energiekosten door te berekenen. Tevens is Media Service Utrecht B.V.
gerechtigd de bij de aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende
prijslijst in rekening te brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft
de contractant het recht de overeenkomst te ontbinden.

12.2 Indien er een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst kan contractant de overeenkomst laten ontbinden.


12.3 De in artikel 11.1 en 11.2 genoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden
ingeroepen door een schriftelijke verklaring van de contractant door
Media Service Utrecht B.V. ontvangen binnen 8 dagen nadat de contractant van de
prijsverhoging op de hoogte is gesteld.


Artikel 13. Betaling


13.1 Facturering zal plaatsvinden, na 8 dagen nadat met Media Service Utrecht B.V. de
telefonische overeenkomst bevestigd is,tenzij anders aangegeven.
Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. – door middel van wettig
betaalmiddel ten kantore van Media Service Utrecht B.V. – door overschrijving van het
verschuldigde bedrag naar een door Media Service Utrecht B.V. aan te wijzen bank- of giro
instelling. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de contractant in verzuim.
De contractant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een
rente verschuldigd van 1,5 % per maand, een deel van de maand wordt daarbij
gelijkgesteld aan een gehele maand.


13.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de contractant
zullen de verplichtingen van de contractant onmiddellijk en in zijn totaliteit opeisbaar zijn.


13.3 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.


13.4 Door de contractant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de contractant, dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 14. Incassokosten


Is de contractant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de contractant. In ieder geval is de contractant verschuldigd
buitengerechtelijke incassokosten volgens het tarief van de Nederlandse Orde vanAdvocaten, evenwel met een minimum van 100 euro. Indien Media Service Utrecht B.V.
aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


Artikel 15. Looptijd en beëindiging van de overeenkomst


15.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale contractsperiode van 1 jaar
(initiële contractsperiode).


15.2 Indien de overeenkomst niet schriftelijk aangetekend wordt opgezegd binnen de
initiële contractsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, zal de
overeenkomst met een zelfde looptijd als die van de initiële contractsperiode verlengd
worden, waarbij opnieuw een opzegtermijn van één maand zal gelden.


15.3 Opzegging zal zonder berekening van administratiekosten gebeuren.


15.4 De vorderingen van Media Service Utrecht B.V. op contractant zijn onmiddellijk en in
zijn totaliteit opeisbaar in de volgende gevallen: het niet, niet tijdig en / of niet volledig
nakomen van de (betaling)verplichtingen zijdens de contractant, al dan niet gevolgd door
een gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke (incasso)procedure, dan wel in geval het een
opzegging zijdens Media Service Utrecht B.V. betreft omdat de contractant enige
(betaling)verplichting uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst niet in acht
neemt, dan wel indien er na het sluiten van de overeenkomst aan
Media Service Utrecht B.V. omstandigheden ter kennis komen die
Media Service Utrecht B.V. goede grond geeft te vrezen dat de contractant niet aan zijn
verplichtingen zal voldoen. Tevens zijn alsdan door de contractant verschuldigd de nog
openstaande factuurbedragen, alsmede de eventueel bijkomende kosten.
– In genoemde gevallen is Media Service Utrecht B.V. bevoegd de verdere uitvoering van
de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te
gaan, één en ander onvermeerderd het recht van Media Service Utrecht B.V.
schadevergoeding te vorderen.


15.5 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal
waarvan Media Service Utrecht B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of
zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst
onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nalevingvan de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is
Media Service Utrecht B.V. bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


Artikel 16. Overmacht


16.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de
verbintenis verhinderen en die niet aan Media Service Utrecht B.V. zijn toe te rekenen.
Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk
maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:
– stakingen in andere bedrijven dan die van Media Service Utrecht B.V., wilde stakingen of
politieke stakingen in het bedrijf van Media Service Utrecht B.V.
– niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan
Media Service Utrecht B.V. voor uitvoering van haar prestatie afhankelijk is.


16.2 Media Service Utrecht B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien
de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat
Media Service Utrecht B.V. haar verbintenis had moeten nakomen


Artikel 17. Geschil beslechting


17.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter
zal elk geschil tussen Media Service Utrecht B.V. en contractant, in geval de Rechtbank
bevoegd is, worden beslecht door een Rechtbank. Media Service Utrecht B.V. blijft echter
bevoegd de contractant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke
internationale verdrag bevoegde rechter.


Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden


18.1 Media Service Utrecht B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te
brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van
inwerkingtreden. Media Service Utrecht B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de
contractant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden
wijzigingen jegens de contractant in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 19. Slotbepalingen


19.1 Op alle overeenkomsten waarin Media Service Utrecht B.V. partij is, is het
Nederlandse recht van toepassing.